II. Podstawy kościelnoprawne duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej

Niniejsza INSTRUKCJA opiera się na przepisach prawnych Kościoła katolickiego podanych w dekrecie II Soboru Watykańskiego o Ekumenizmie Unitatis redintegratio, w deklaracji tegoż Soboru o wolności religijnej Dignitatis humanae i w późniejszych dokumentach: w dekrecie Św. Kongregacji dla Kościoła Wschodniego Crescens matrimoniorum z dnia 22 II 196? r., a także w Kodeksie Prawa Kanonicznego, w szczególności w kanonach 1124-1129.

Ze względu na niebezpieczeństwa i trudności związane z małżeństwami o różnej przynależności kościelnej Kościół katolicki odradza ich zawierania. Ponieważ jednak wierni domagają się nieraz zawarcia takiego małżeństwa, Kościół określił bliżej w podanych wyżej dokumentach sytuację prawną małżeństw o różnej przynależności kościelnej oraz sformułował ogólne wytyczne duszpasterskie odnoszące się do ich przygotowania i zawierania.

Przepisy INSTRUKCJI należy stosować w łączności z normami podanymi w wyżej wymienionych dokumentach. Jeżeli INSTRUKCJA określa w nowy sposób jakiś przepis, jest to w niej wyraźnie zaznaczone. Ponieważ INSTRUKCJA nie rozwiązuje wszystkich szczegółowych kwestii, głównie z powodu braku jeszcze wspólnych uzgodnień z innymi Kościołami, duszpasterze winni zwracać się w trudniejszych wypadkach do swojej Kurii.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates