Drodzy Współbracia.
Zwyczajnik naszej Prowincji był zawsze pomocny Braciom w formowaniu franciszkańskiej osobowości. Poprzedni Zwyczajnik przyjęty na Kapitule Prowincjalnej w 1977 r. był w niektórych partiach zdezaktualizowany. Komisja do przygotowania Zwyczajnika naszej Prowincji powołana przed kapitułą 1995 r. dostosowała go do obecnych warunków. Kapituła Prowincjalna w 1995 r. Zwyczajnik ten przyjęła.
Kolejne wydanie Zwyczajnika ma być pomocą do realizowania zasad kultury zakonnej Braci i wykazuje troskę Prowincji zmierzającą do utrzy-mania żywej łączności pomiędzy dorobkiem naszej Prowincji i rozwojem, dokonującym się w Kościele i całym Zakonie franciszkańskim.
Wszystkim Braciom życzę, aby chętnie i owocnie korzystali z treści i wskazań zawartych w naszym Zwyczajniku.
Katowice Panewniki, 16 września 1995 r.
o. Damian Szojda OFM, prowincjał

Rozdział I
Zwyczaje codzienne

1. Każdy dom zakonny naszej Prowincji zachowuje porządek dzienny ustalony przez kapitułę domową i zatwierdzony przez prowincjała (por. SP art. 96 § 2 i § 3).

2. Domy filialne zachowują w miarę możności porządek dzienny tego domu zakonnego, do którego prawnie należą.\

3. W domach formacyjnych i w większych wspólnotach klasztornych wyznaczony brat budzi braci pukaniem w drzwi mówiąc: Ave Maria!, na co odpowiada się: Gratia plena!.

4. Wszelkie wspólne modlitwy w ciągu dnia odmawia się według Modlitewnika Prowincjalnego. W niedziele i uroczystości nakazane nie ma wspólnego rozmyślania, ani modlitw poobiednich.

5. W czasie codziennego rozmyślania zaleca się wspólną czytankę.

6. Wszyscy bracia nie przeszkodzeni obowiązkami pozostają w kaplicy do końca wspólnych modlitw.

7. We Mszy św. wspólnotowej biorą udział w zasadzie wszyscy członkowie domu zakonnego.

8. W naszych kościołach codziennie daje się wiernym okazję do spowiedzi świętej. W odniesieniu do tej funkcji kapłani stosują się do przyjętego porządku domowego.

9. Porządek zajęć duszpasterskich na następny dzień gwardian podaje do wiadomości najpóźniej do Nieszporów.

10. Wszystkie posiłki są w zasadzie wspólne w refektarzu.

11. Przy pierwszym spotkaniu w ciągu dnia bracia pozdrawiają się przyjętym pozdrowieniem katolickim.

12. Na początku obiadu i wieczerzy, gdy bracia zajmą swe miejsce przy stole, lektor stojąc czyta fragment Pisma Św., którego wszyscy słuchają w skupieniu. Po skończonej czytance, wyznaczonej przez gwardiana, rozwiązuje on milczenie słowami: Religiose colloquamur, na co wszyscy odpowiadają: Deo gratias.

13. Gwardianowi podaje się przyczynę spóźnienia się na wspólne ćwiczenia lub wcześniejszego ich opuszczenia.

14. Po obiedzie bracia udają się na wspólne modlitwy, odmawiając Wielbi dusza moja Pana…, a w dniach pokuty Zmiłuj się nade mną Boże… .

15. Koronkę seraficką względnie różaniec i Drogę Krzyżową każdy brat odprawia indywidualnie, chyba że w jakimś dniu odprawia się te nabożeństwa wspólnie.

16. Od godziny 22.00 do 5.00 przestrzega się w klasztorze ciszy nocnej, a w ciągu dnia zachowuje się zawsze milczenie w zakrystii, w czasie wspólnego przechodzenia z kaplicy do refektarza i odwrotnie, oraz w refektarzu przed posiłkiem.  Na korytarzach unika się głośnych rozmów.

17. Bracia wychodząc poza klasztor i powracając do niego proszą gwardiana o błogosławieństwo.

18. Bracia wychodzący poza klasztor za zgodą gwardiana jak również sam gwardian zgłaszają u furtiana swoje wyjście i przypuszczalną godzinę powrotu.

19. Codzienną korespondencję furtian przekazuje adresatom, a prasę zanosi do salki rekreacyjnej.

Rozdział II
Zwyczaje tygodniowe

20. Gwardian wyznacza kaznodziejów niedzielnych i świątecznych przynajmniej tydzień wcześniej, a rekolekcjonistów i misjonarzy dostatecznie wcześnie, aby mogli się należycie przygotować.

21. W każdym domu zakonnym gwardian powierza jednemu z ojców lub diakonów funkcję hebdomadarza, którego obowiązki ustala kapituła domowa.

22. Obowiązki hebdomadarza spełniają wszyscy ojcowie kolejno, z wyjątkiem gwardianów większych domów. W domach, w których są diakoni, zleca się im funkcję hebdomadarza dla zdobycia praktyki.

23. W domach formacyjnych przy wspólnym stole czytają bracia klerycy względnie nowicjusze; w innych domach ci bracia, którzy do niego należą.

24. Funkcja hebdomadarza oraz lektora w czasie odmawiania Liturgii Godzin i przy wspólnym stole trwa przez tydzień od pierwszych Nieszporów niedzielnych.

25. Początek i zakończenie bulli papieskiej zatwierdzającej naszą Regułę lektor czyta stojąc, a pozostali przerywają na ten czas spożywanie posiłku.

26. Błogosławieństwo i słowa zachęty Św. O. N. Franciszka, które znajdują się na końcu jego Testamentu czyta gwardian lub jego zastępca, chyba że jest obecny prowincjał. Wszyscy obecni w tym czasie przerywają posiłek i stoją, a na koniec zachęty czynią znak krzyża św.

Rozdział III
Zwyczaje w ciągu roku

27. Na rozpoczęcie kapituły domowej i posiedzenia dyskretorium odmawia się modlitwę do Ducha Św., a na zakończenie modlitwę do Matki Bożej.

28. W przeddzień wspomnienia św. Mikołaja (5. XII) współbracia i domownicy otrzymują od gwardiana symboliczne upominki na znak wielkiej hojności i dobroci Świętego wobec bliźnich.

29. Zgodnie z wielowiekową tradycją w naszych kościołach klasztornych buduje się na okres Bożego Narodzenia okazały żłóbek betlejemski dla przybliżenia wiernym tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i pobudzenia ich do głębszej pobożności.

30. Po wieczerzy wigilijnej rodzina klasztorna zbiera się przy choince i złożonych podarunkach gwiazdkowych. Gwardian w krótkim przemówieniu naświetla tajemnicę Bożego Narodzenia i składa współbraciom życzenia świąteczne. Wszyscy obecni dzielą się opłatkiem wymieniając życzenia oraz wyrażają swą radość i wdzięczność Bogu śpiewem kolęd.

31. W domach formacyjnych najmłodszy brat wygłasza wobec zebranej wspólnoty przemówienie o Bożym Dzieciątku, które wcześniej przedkłada Ojcu Magistrowi do przeglądu. Przed wygłoszeniem przemówienia prosi gwardiana względnie prowincjała, gdy jest obecny, o błogosławieństwo słowami: Pobłogosław mnie, Ojcze, abym godnie mówił o Bożym Dzieciątku, a po wygłoszeniu przemówienia prosi w pokorze o pokutę słowami: Wyznaję swoją winę, że niedoskonale mówiłem o Bożym Dzieciątku; proszę dla miłości Bożej o zbawienną pokutę.

32. W uroczystość Objawienia Pańskiego (6. I) lub w innym dogodnym dniu okresu Bożego Narodzenia prowincjał względnie gwardian lub kapłan przez gwardiana wyznaczony, odprawia kolędę w domu zakonnym błogosławiąc wszystkie pomieszczenia klasztorne oraz zabudowania gospodarcze według Modlitewnika Prowincji.

33. W czasie Świętego Triduum Paschalnego gwardian, o ile jest kapłanem, spełnia funkcję hebdomadarza; przewodniczy również koncelebrze w Wielki Czwartek, a gdy jest obecny prowincjał, wówczas on jej przewodniczy.

34. W Wielki Piątek obiad spożywa się w duchu pokuty na klęcząco, w czasie którego obecni kolejno czytają Mękę Pańską według św. Jana. Do końca obiadu zachowuje się milczenie, a przy stole usługują gwardian i wikary domu.

35. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przed śniadaniem gwardian błogosławi potrawy wielkanocne dla wspólnoty klasztornej.

36. W dniu 16 kwietnia na pamiątkę złożenia profesji przez Św. O. N. Franciszka na ręce papieża Innocentego III, wszyscy profesi naszej Prowincji odnawiają we wspólnocie swoją profesję zakonną według Modlitewnika Prowincji.

37. W uroczystości: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Chrystusa Króla i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w każdym klasztorze odprawia się dla wspólnoty zakonnej nabożeństwo wraz z aktem poświęcenia według Modlitewnika Prowincji.

38. W przeddzień względnie w samą uroczystość Św. O. N. Franciszka po wieczornym nabożeństwie odprawia się przy ołtarzu św. Patriarchy przy udziale całej wspólnoty klasztornej pamiątkę śmierci św. Franciszka zwaną Transitus.

39. Z okazji Bożego Narodzenia, Wielkanocy i uroczystości Św. O. N. Franciszka wszystkie domy zakonne i współbracia przebywający poza Prowincją przesyłają prowincjałowi życzenia świąteczne.

40. W uroczystości: Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Zmartwychwstania Pańskiego i Św. O. N. Franciszka prowincjałowi i gwardianowi składa się życzenia w ich celach zakonnych.

41. Klasztory Prowincji przesyłają sobie nawzajem życzenia na Boże Narodzenie i Święta Wielkanocne. Gwardiani przesyłają życzenia również zasłużonym dobroczyńcom klasztoru.

42. Braciom w dniu ich imienin i jubileuszu gwardian składa życzenia przy wspólnym stole.

43. Wspólna rekreacja poza każdą niedzielą i uroczystościami nakazanymi uznanymi przez władze państwowe za dzień wolny od pracy, przypada w następujące dni:
1) Objawienia Pańskiego (6. I)
2) Ofiarowania Pańskiego (2. II)
3) Św. Józefa (19. III)
4) Wielki Czwartek
5) Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski (3. V)
6) Wniebowstąpienia Pańskiego
7) Św. Antoniego Padewskiego (13. VI)
8) Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29. VI)
9) Matki Bożej Anielskiej (2. VIII)
10) Stygmatów Św. O. N. Franciszka (17. IX)
11) Świętego Ojca Naszego Franciszka (4. X)
12) Święto Niepodległości (11. XI)
13) Niepokalanego Poczęcia NMP (8. XII)
14) W przeddzień wspomnienia św. Mikołaja (5. XII)
15) Św. Sylwestra (Dzień Starego Roku - 31. XII)
16) Imienin Prowincjała
17) Rozpoczęcia i zakończenia Kapituły Prowincjalnej
18) Trzy czwartki przed Popielcem (Tłuste czwartki)
19) Poniedziałek i wtorek przed Popielcem (Ostatki)

44. W poszczególnych klasztorach rekreacja przypada ponadto w następujące dni:
1) Imienin współbrata
2) Srebrnego i złotego jubileuszu życia zakonnego lub kapłańskiego
3) Profesji wieczystej i święceń prezbiteratu
4) Kolędy w klasztorze
5) Patrona względnie tytułu kościoła klasztornego
6) Pogrzebu współbrata.

45. W domach formacyjnych formę rekreacji ustala magister w porozumieniu z gwardianem.

46. Rekreacja kończy się wspólnym śpiewem następującej pieśni:
Ultima in mortis hora,
Filium pro nobis ora,
Bonam mortem impetra,
Virgo Mater, Domina.
Gdy przyjdzie śmierci godzina,
Proś za nami swego Syna,
Byśmy z Bogiem skonali,
Ciebie, Matko, kochali.

Rozdział IV
Zwyczaje szczególne

47. W okresie letnim bracia chodzą, w miarę możliwości, w sandałach bez skarpet.

48. Każdy brat przeniesiony do innego domu zakonnego oddaje obediencję gwardianowi, który zleca hebdomadarzowi jej odczytanie przy wspólnym stole.

49. Obediencję wykonuje się w przeciągu trzech dni, chyba że prowincjał w poszczególnym przypadku polecił inaczej.

50. Brat przeniesiony do innego domu zakonnego zabiera ze sobą tylko rzeczy osobistego użytku.

51. Nowowybrany gwardian obejmuje władzę w klasztorze z chwilą odczytania obediencji przy wspólnym stole. W tym samym dniu, względnie w najbliższym czasie, dokonuje się w obecności członka definitorium przekazanie ksiąg i innych przedmiotów związanych z urzędem.

52. W przeddzień rozpoczęcia nowicjatu, złożenia pierwszej profesji i profesji wieczystej, przyjęcia posług, przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, bracia przygotowujący się do tych aktów proszą w refektarzu, przed jednym ze wspólnych posiłków, wspólnotę klasztorną na klęcząco w następujący sposób:
1) Przed rozpoczęciem nowicjatu, pierwszą i wieczystą profesją oraz przed przyjęciem posług: Przewielebny Ojcze Prowincjale, Wielebni Ojcowie i Bracia, proszę Was dla miłości Bożej, Najświętszej Maryi Panny, Świętego Ojca Naszego Franciszka i Wszystkich Świętych o dopuszczenie mnie do rozpoczęcia nowicjatu (do pierwszej profesji, do profesji wieczystej, do posługi lektoratu, do posługi akolitatu) w naszym Zakonie, aby czynić pokutę, udoskonalić swoje życie i wiernie służyć Bogu aż do śmierci.
2) Przed święceniem diakonatu i prezbiteratu: Przewielebny Ojcze Prowincjale, Wielebni Ojcowie i Bracia, proszę Was dla miłości Bożej, Najświętszej Maryi Panny, Świętego Ojca Naszego Franciszka i Wszystkich Świętych o modlitwę za mnie, aby święcenie diakonatu (prezbiteratu), które pragnę przyjąć, przyniosło Bogu chwałę, Kościołowi i Zakonowi naszemu chlubę i pożytek, a mnie uświęcenie i zbawienie.

53. Gdy prowincjał wchodzi do celi brata lub do pomieszczenia, gdzie przebywają bracia, wszyscy powstają na znak szacunku. Podobnie czynią, gdy prowincjał wychodzi z tych pomieszczeń.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates