Sakrament chrztu może przyjąć każdy nieochrzczony w Kościele Rzymskokatolickim oraz w Kościołach prawosławnych i protestanckich, w których chrzest jest uznawany przez Kościół Katolicki. Dorośli (także dzieci po skończeniu 7 roku życia) sami zgłaszają chęć przyjęcia chrztu. Powinni także wziąć udział w rocznym przygotowaniu. Chrzest niemowląt i małych dzieci zgłaszają rodzice.

Generalnie chrzest powinno się przyjąć we własnej parafii (o przynależności do parafii decyduje miejsce zamieszkania). Jeżeli chrzest ma się odbyć w innej parafii, należy wpierw uzyskać zgodę własnej wspólnoty parafialnej.

Chrzest niemowląt i małych dzieci

wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka

 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny)

 • zgoda swoich parafii dla chrzestnej i chrzestnego

uwaga: Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (bądź jedno z nich).

inne wymagania:

 • zobowiązanie się rodziców do wychowania dziecka w wierze 

 • udział rodziców i chrzestnych w nauce przedchrzcielnej (zwolnieni są tylko ci, którzy mają już poświadczenie udziału w takiej nauce, bądź mają własne dzieci). 

uwaga: Nauka przed chrztem odbywa się w każdą I sobotę miesiąca o 16:00 w kaplicy.

imię dziecka

Dziecko powinno mieć imię w duchu chrześcijańskim. Rodzice powinni pamiętać, że ich dziecko będzie nosiło to imię przez całe życie.

termin chrztu

 • 1 i 3 niedziela w czasie Mszy o godz. 12:00.

Uwaga: W niebezpieczeństwie śmierci dziecko może zostać ochrzczone np. w szpitalu. W takim wypadku chrztu nie powtarza się już w kościele parafialnym, a jedynie sprawuje się tzw. obrzędy wyjaśniające.

chrzestni

Każdy ochrzczony powinien mieć dwoje chrzestnych (kobietę i mężczyznę). Jest jednak możliwość, że jest tylko jeden chrzestny (bądź chrzestna).

Świadkiem chrztu może być chrześcijanin niekatolik.

Chrzestnym może zostać tylko osoba bierzmowana, wierząca i praktykująca. W związku z tym chrzestnym nie może być osoba żyjąca tylko w związku cywilnym bądź konkubinacie. Może być osoba po rozwodzie, ale nie żyjąca w nowym związku.

Chrzestni biorą na siebie obowiązek troski o wychowanie dziecka w wierze.

Wymagane dokumenty: zgoda własnej parafii na bycie chrzestnym

Chrzest dorosłych

wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia 

 • zaświadczenie parafii miejsca urodzenia o niefigurowaniu w parafialnej Księdze Chrztu 

 • poświadczenie rodziców o tym, że nie zostało się ochrzczonym

 • ewentualna zgoda na chrzest poza własną parafią

inne wymagania:

 • udział w rocznym przygotowaniu 

Zasadniczo dorosłego winien ochrzcić miejscowy biskup. Biskup może jednak zezwolić na chrzest innemu kapłanowi. Dorosły przyjmuje chrzest w czasie Mszy św., podczas której przyjmuje również po raz pierwszy Komunię św. oraz może zostać bierzmowany.

© 2017 Franciszkanie Zabrze. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates